1.- Xperta S.r.l.(en endavant Xperta), en compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de la seva normativa de desenvolupament , comunica que la present política és aplicable als usuaris del seu lloc web https://xperta.it en el moment que comuniquin a Xperta dades de caràcter personal per qualsevol mitjà o contractin qualsevol servei en Xperta la prestació impliqui l’accés a dades per aquesta, el que comportarà que l’usuari atorga el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de dades personals.


Les dades personals comunicades a Xperta seran tractades amb la finalitat d’atendre les peticions dels usuaris, mantenir la relació contractual, prestar els seus serveis, així com per al manteniment dels històrics de les relacions comercials durant els terminis legals, per via postal, telefònica, correu electrònic, sms o altres mitjans indicats pel client. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és Xperta S.r.l., amb domicili social al Str. S. Pietrino, 1/b – 06129 – Perugia (PG) Italia.
Els clients de Xperta podran triar, en el formulari emplenat durant la contractació, si volen o no rebre informació de caràcter comercial. Si el client tria rebre informació comercial, a més de per a les finalitats anteriorment descrites, Xperta negocis que us informa que les seves dades seran tractades per l’enviament de comunicacions comercials i / o publicitàries sobre els serveis contractats, o altres similars, pels mitjans esmentats al llarg aquesta Política. Així mateix, amb independència de quina sigui la seva elecció, podran modificar-la en qualsevol moment i de forma totalment automàtica, des de l’apartat habilitat a aquest efecte a l’Àrea de client.

2.- Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació (en aquells supòsits que sigui possible) i oposició, mitjançant la remissió d’una comunicació a l’adreça de correu electrònic info@xperta.it, o mitjançant el enviament d’una sol·licitud per escrit al domicili social de Xperta, al Str. S. Pietrino, 1/b – 06129 – Perugia (PG) Italia, a l’atenció del Departament Informació comercial, acompanyada d’una fotocòpia del seu NIF i especificant el dret que desitja exercitar. De forma addicional, els clients poden exercir els drets referits a través de l’eina ?? Àrea de Client, accessible des del web de Xperta.

3.- Xperta informa els usuaris de la seva pàgina web, www.xperta.it, de la utilització de cookies. Les ?? galetes ?? són petits arxius de dades que el navegador emmagatzema en visitar el lloc web i mitjançant els mateixos s’optimitza i facilita la navegació web. Aquesta informació s’utilitzarà exclusivament amb finalitats estadístiques i de millora de la usabilitat del servei.
Els usuaris poden configurar el seu navegador perquè bé se’ls notifiqui la recepció de “cookies”, o bé evitar-la. En aquest últim cas, aquesta acció no impedirà als usuaris la visualització del lloc web www.xperta.it

4.- Xperta durà a terme totes les cessions o comunicacions de dades hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques o amb qualsevol altre òrgan legitimat a l’efecte, en virtut del que disposa l’article 11 de la LOPD i altra legislació vigent que resultés d’aplicació.


En aquest sentit i en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques, Xperta informa que retindrà i conservarà determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions, comunicant en el seu cas als òrgans competents sempre que concorrin les circumstàncies previstes en aquesta norma.
Així mateix, com a conseqüència de la prestació dels serveis, i en virtut de la normativa establerta per la ICANN o organització registrant competent, el titular d’un nom de domini autoritza la publicació de les dades sobre la titularitat del mateix i la informació sobre el contacte administratiu i el contacte tècnic que, segons aquesta normativa, han de ser d’accés públic a través del Whois.En aquells casos en què el client i el titular d’un nom de domini siguin dues persones diferents, la responsabilitat d’obtenir l’autorització del titular per a la publicació de les dades necessàries per al nom de domini recau sobre el client.5.- Xperta informa que podrà cedir les dades de caràcter personal, exclusivament per a les finalitats detallades al llarg de la present Política a qualssevol companyies integrants del Grup Empresarial al qual pertany Xperta, d’acord amb l’article 42 del Codi de comerç , que comparteixi objecte social i / o sector comercial anàleg al de Pensa, com a registre de noms de domini, serveis d’allotjament web o de comerç electrònic, per a això l’usuari / client brinda el seu consentiment anticipat.

 6.- El client assumeix la responsabilitat de la veracitat de les dades que ha facilitat i es compromet a que els mateixos siguin certes i es troben actualitzats en tot moment, no podent utilitzar la identitat d’una altra persona ni comunicar les seves dades personals, llevat que acrediti disposar d’una autorització amb validesa legal. A aquests efectes, l’usuari i / o client serà l’únic responsable davant de qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers oa Xperta per l’ús de dades personals d’una altra persona sense la seva prèvia autorització, o les seves pròpies dades personals quan aquests siguin falses, errònies, no estiguin actualitzades o resultin inadequats. Així mateix, el client que comuniqui les dades personals d’un tercer, respondrà davant aquest del compliment de l’obligació d’informació establerta a l’article 5.4 de la LOPD en els casos en què les dades de caràcter personal no hagin estat recollides del propi interessat, així com de les conseqüències de qualsevol tipus que es poguessin generar per no haver-li informat.

7.- No es considera comunicació o cessió de dades, de conformitat amb l’article 12 de la LOPD i concordants del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RDLOPD) , l’accés i tractament per part de Xperta de les dades de caràcter personal responsabilitat i titularitat dels seus clients, per a l’adequada prestació dels serveis contractats. En aquests casos, Xperta actuarà com a encarregat del tractament i durà a terme l’accés i / o tractament de les dades d’acord amb els termes indicats a continuació:

7.1. Xperta únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del client responsable del tractament i no les aplicarà o utilitzarà amb finalitat diferent de la que figuri en les present política, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones no autoritzades. Xperta no és responsable de la comunicació de les dades a un tercer, si es realitza prèvia indicació expressa del client responsable del tractament, segons el que preveu la normativa vigent.

 7.2. Les dades, així com qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal o qualsevol tipus d’informació generada durant la prestació dels serveis contractats, seran destruïdes un cop finalitzada aquesta.

No obstant l’anterior, i durant el temps en què es pogués derivar qualsevol responsabilitat de la seva relació amb el client, Xperta podrà mantenir degudament bloquejades les dades esmentades.
7.3. Xperta serà també considerat responsable del tractament, en aquells casos en què destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions dels contractes.

7.4. Xperta s’obliga, de conformitat amb l’article 10 de la LOPD, a mantenir el degut secret professional respecte de les dades de caràcter personal a les quals s’hagi d’accedir i / o tractar per tal de complir en cada cas amb l’objecte de la prestació del servei, tant durant com després de l’acabament dels mateixos, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat prevista en cada cas ia exigir el mateix nivell de compromís a qualsevol persona que dins de la seva organització participi en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal responsabilitat del client.

7.5. Xperta ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, d’acord amb el que estableix el títol VIII del RDLOPD, les quals tenen la condició de mínims exigibles, sense perjudici de les requerides per la normativa vigent aplicable, o les implementades voluntàriament per Xperta. De la mateixa manera, garanteix que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reuneixin les condicions que es determinen en la normativa vigent.

En aquest sentit, i en relació amb la forma i modalitats d’accés a les dades, tenint en compte que Xperta presta els serveis en els seus propis locals, aliens als del client responsable del tractament, aquell recollirà en el seu document de seguretat les circumstàncies relatives al tractament de les dades en els termes exigits per la legislació vigent, incorporant les mesures de seguretat a implantar en relació amb el tractament.

7.6. En els casos en què sigui necessari per a la prestació del servei, els clients autoritzen a Xperta, en la seva qualitat d’encarregat de tractament, a subcontractar amb tercers en nom i per compte del client, els serveis d’emmagatzematge, custòdia de les còpies de suport de dades i seguretat observant en tot moment les obligacions que preveu la LOPD i en la normativa que la desenvolupa. Xperta formalitzarà en tot cas amb l’empresa subcontractada, un contracte d’accés a dades per a la prestació dels serveis, que compleixi amb els termes que preveu l’article 12 de la LOPD i 20 del RDLOPD, actuant sempre d’acord amb els termes previstos en aquestes clàusules.

Els clients, en la seva qualitat de responsables del tractament, podran contactar en qualsevol moment amb Xperta per tal de conèixer les dades identificatives de les entitats que, si s’escau siguin subcontractades per a la prestació dels serveis.

7.7. Així mateix, el client responsable del tractament autoritza Xperta a dur a terme les accions que a continuació s’indiquen, sempre que quedi acreditat que són necessàries per a l’execució de la prestació de serveis. En tot cas, l’autorització queda limitada a la / actuació / és que cada prestació de serveis requereixi i amb una durada màxima similar a la vigència del contracte del servei i / o de les autoritzacions realitzades a l’efecte:

a dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis;
a dur a terme el tractament fora dels locals del client responsable del tractament o de Xperta únicament pels usuaris assignats a la prestació de serveis;
l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, inclosos els compresos i / o annexos a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del client responsable del tractament;
l’execució dels procediments de recuperació de dades que Xperta es vegi en l’obligació d’executar.

8.- La responsabilitat sobre el compliment de la normativa vigent recau sobre cadascuna de les parts, usuari o client i Xperta, en el que correspongui a les seves respectives activitats. En cas d’incompliment d’una de les parts, no és exigible cap responsabilitat a la part contrària.