GESTIÓ de RISCOS i FRAUS

Llegir

La situació recent de crisi econòmica ha forçat els operadors econòmics a parar més atenció a l’exercici de la gestió de riscos i fraus, ja que tant el sector públic com el privat han començat a percebre els danys causats pel factor risc descontrolat.

Malauradament, molts «experts» de la gestió de riscos infravaloren el paper del frau a l’àmbit dels seus deures professionals.

Les Empreses que any rere any perden, de mitjana, un 5% de la seva facturació global a causa del frau s’han trobat amb la necessitat, cada vegada més imperiosa, d’assumir una posició proactiva pel que fa a la implantació d’una estratègia antifrau.

Així doncs, es veuen obligades a considerar l’adopció de totes les mesures dirigides a identificar, prevenir, combatre i perseguir els actes fraudulents portats a terme en perjudici d’aquestes.

ARIKI Group ofereix solucions i iniciatives antifrau en la gestió del risc per a:

  • Identificar les fonts generadores de frau, valorar i gestionar els riscos d’exposició.
  • Impulsar totes les accions de suport per la gestió del risc de frau, implementant una cultura antifrau a tots els nivells interns, mitjançant la conscienciació de tota l’organització.
  • Desenvolupar un sistema de controls interns per a afrontar els riscos de frau que pot patir l’Entitat.
  • Emprendre les accions correctes en cas de situacions de frau eventuals.

Quan una empresa no adopta les maniobres necessàries de contenció del fenomen dels fraus que pateix es converteix en còmplice involuntari del mateix criminal que l’està defraudant.

No dubti en contactar amb nosaltres per exposar-nos quines són les necessitats de la seva Empresa: moltes d’altres ja ho han fet.